Procesor.Jak jest zbudowany ?

Próba definiowania złożonego obiektu technicznego, jakim jest procesor, jest trudna, ponieważ wymaga abstrahowania od tych spośród jego rozlicznych cech, które - dosyć arbitralnie - uważamy za mniej istotne. Tym niemniej spróbuję dość precyzyjnie opisać budowę i zasadę działania procesora, którą będę udokładniać i uszczególniać do samego końca mojej pracy.

Procesor przetwarza informacje wykonując na niej elementarne operacje nazywane instrukcjami lub rozkazami. Ciąg instrukcji realizujący konkretne zadanie nazywany jest programem. Procesor jest skomplikowanym automatem, który może wykonywać kilkaset dosyć prostych czynności - tzn. rozkazów maszynowych. Każdy rozkaz ma własny kod, liczbę zapisaną w jednym lub kilku bajtach. Procesor pobiera z pamięci kolejne bajty traktując je jako rozkazy lub dane i wykonuje zaprogramowane operacje. Procesor dzieli się na dwie podstawowe jednostki : wykonawczą i sterującą.

Zadaniem jednostki wykonawczej jest przetwarzanie informacji czyli wykonywanie operacji artmetycznych i logicznych. Rodzaj wykonywanych operacji zależy od sygnałów sterujących przesyłanych przez jednostkę sterującą. W skład jednostki wykonawczej wchodzi : jednostka artmetyczno-logiczna, oraz zestaw rejestrów, które z nią współpracują. Informacją wejściową do jednostki wykonawczej są dane a informacją wyjściową wyniki w postaci liczb tekstu sygnałów sterujących pracą innych urządzeń.

W skład jednostki sterującej wchodzi : rejestr rozkazów, dekoder rozkazów oraz układ sterowania. W rejestrze rozkazów przechowywany jest kod aktualnie wykonywanego rozkazu (instrukcji). W czasie wykonywania programu procesor odczytuje kolejne rozkazy, które następnie musi rozpoznać (dekodować).

Istnieje wiele rodzajów mikroprocesorów. Większość z nich różni się częstotliwością zegara, wyrażaną w magahercach. Im wyższa częstotliwość zegara tym szybszy procesor. Wszystkie mikroprocesory więc zawierają podobne elementy:

1.układ sterowania i synchronizacji, który kontroluje pracę procesora i wytwarza sygnały potrzebne do sterowania niektórymi elementami komputera.

2.arytmometr, czyli układ, który wykonuje operacje arytmetyczne i logiczne (niektóre procesory mają kilka arytmometrów).

3.rejestry, tj. układy pamięci.

4.wbudowana pamięć podręczna cache, która działa podobnie do zewnętrznej pamięci RAM. Zapewnia ona, że procesor nie jest zmuszony czekać na dane potrzebne mu do pracy.

5.koprocesor matematyczny, który jest zestawem instrukcji przeznaczonych do obsługi skomplikowanych operacji matematycznych.

6.wewnętrzne szyny łączące elementy procesora.

Podstawowymi rejestrami, które znajdują się w każdym mikroprocesorze, są:


1.licznik rozkazów - zawiera on adres następnego rozkazu do wykonania.

2.rejestr rozkazów - zawiera kod aktualnie wykonywanego rozkazu.

3.akumulator, jest używany w czasie wykonywania rozkazów arytmetycznych, logicznych, I/O i in. niektóre procesory mają kilka takich rejestrów.

4.rejestr znaczników - zawiera dodatkowe informacje o wyniku operacji arytmetyczno-logicznych, np. "wynik równy zeru".

Schemat blokowy procesoraPowiększ

ALU -układ ten jest często nazywany układem wykonawczym procesora, ponieważ wykonuje on większość rozkazów zlecanych procesorowi. Blok ALU jest układem, który realizuje różne funkcje w zależności od zaprogramowanej operacji, tj. rozkazu umieszczonego w programie. Argumentami tych rozkazów są słowa binarne. Rozkazy te mogą dotyczyć operacji artmetycznych (dodawanie i odejmowanie) lub logicznych (sumowanie, mnożenie itp.).

Rejestry

Zarówno jednostka artmetyczno-logiczna jak i układ sterowania musi współpracować z określonym zestawem rejestru. Zawartość pewnej części rejestru może być zmieniona w wyniku wykonania przez procesor określonej instrukcji. Rejestry takie nazywamy rejestrami dostępnymi programowo. W grupie tych rejestrów występują takie typy rejestrów, których odpowiedniki znajdują się praktycznie w każdym mikroprocesorze. Ich pojemność lub ilość może się zmieniać jednak zastosowanie i wykonywane zadania pozostają takie same.

  • A - akumulatory
  • B,C,D,E,H,L - rejestry robocze
  • SP - wskaźnik stosu
  • F - rejestr flagowy
  • PC - licznik rozkazów


Akumulator - jest to rejestr, który zawiera jeden z argumentów wykonywanej operacji i do którego ładowany jest wynik wykonywanej operacji.

Rejestr flagowy - zawiera dodatkowe cechy wyniku wykonywanej operacji, które potrzebne są do podjęcia decyzji o dalszym sposobie przetwarzania informacji. Cechami tymi mogą być: znak wyniku, przekroczenie zakresu, parzysta lub nieparzysta liczba jedynek. Wystąpienie określonej cechy sygnalizowane jest ustawieniem lub wyzerowaniem określonego bitu w rejestrze flagowym. Ustawione bity nazywane są znacznikami lub flagami.

Licznik rozkazów - jest jednym z istotniejszych rozkazów dzięki któremu procesor potrafi pobierać kolejne rozkazy do wykonania. Licznik rozkazów zawiera adresy komórki pamięci w której przechowywany jest kod rozkazu przeznaczony do wykonania jako następny.

Oprócz tego procesor ma kilka (kilkanaście) rejestrów używanych w czasie wykonywania niektórych rozkazów np. wskaźnik stosu służący do adresowania pamięci. Stosem nazywamy wyróżniony obszar pamięci, używany według następujących reguł: > Informacje zapisywane są na stos do kolejnych komórek przy czym żadnego adresu nie wolno pominąć > Informacje odczytuje się w kolejności odwrotnej do zapisu > Informacje odczytujemy z ostatnio uzupełnianej komórki natomiast zapisujemy do pierwszej wolnej Stos jest wydzielonym miejscem w pamięci w którym obowiązuje zasada: ostatni wchodzi pierwszy wychodzi.